Text

Att i bild förmedla något värdefullt

I sitt utlopp för inre nyfikenhet, med enorm viljeenergi och uttrycksfrenesi, leder hon oss fram till ett underbart gränsland i poesins värld. Yvonne Swahn vill med sina bilder delge betraktaren något av värde, en sanning som, efter vars och ens genomläsning av bilden, formar de djupaste sinnesintryck. Innan poesin fått övertag har oftast duken, pannån, eller pappret bearbetats hänsynslöst, varvid grundframställningen (automatismen) ägt en mer rå patina för att senare bearbetas till fullödiga poem.

Processen i hennes konst kan liknas vid en forskares, där alla medel i bildframtagandet är tillåtna. I första anblicken kan bilderna kännas monokroma, men inget är mer felaktigt. Där pensel och palettkniv är naturliga hjälpmedel för att lägga på färg, ersätts ofta penseln med händerna, och palettkniven blir till penna - hon ger sig hän. Fysiskt och sinnligt frestas vi gå in i bilderna, till att gå på upptäcksfärd, hon driver fram ett sådant begär hos oss. När vi väl är inne i bilderna, där imaginära och jordnära landskap ställs till vårt förfogande, gör vi oanade observationer om vi bara tillåter oss att stimuleras till sådan botanisering.

Yvonne Swahn bibehåller vid denna både yttre och inre resa sin integritet, men generöst hjälper hon oss genom att ge bilden en poetisk titel - inte för att vilseleda. För henne är bilden och titeln lika konkreta. Skarpsynthet blandas med vårdad skärpa, och därtill skönhet.

Bengt-Göran Johansson

"att i bild delge något värdefullt"

Förord Bengt-Göran Johansson
Text Rolf Haglund
Foto Jan Berg
Idé & Layout Bengt-Göran Johansson
Tryck Etcetra Offset AB, Borås 2004
ISBN 91-631-4894-3

Saying something valuable in images

In her outlet for her inner inquisitiveness, with her enormous energy and wild expression, she leads us to a marvellous borderland in the world of poetry. With her images, Yvonne Swahn wishes to pass on to the viewer something of value, a truth which forms the deepest impression on their senses once they have seen the images and absorbed them.

Before the poetry has gained the upper hand, the canvas, panel or paper has often been worked ruthlessly; at which point the basic representation (automatism) takes on a rawer patina to then be transformed into unadulterated poems.

The process in her art can be likened to that of a researcher, where all means available to her to produce her images are permitted. At first glance, her images may seem monochromatic – but nothing could be further wide of the mark. Where the brush and the palette knife are natural aids for adding colour, she often replaces the brush with her hands, and her palette knife becomes a pen – she gives herself free rein. Physically, mentally, we are enticed into the images, to head off on a voyage of discovery. This is the desire she imbues us with.

Then once we are deep inside the images, where imaginary, down to earth landscapes are placed at our fingertips, we can make undreamt-of observations if we only allow ourselves to be stimulated to such perusal.

During this voyage, both outside and inside ourselves, Yvonne Swahn maintains her integrity, but generously she assists us by giving each image a poetic title – so as not to mislead. For her, the image and the title are equally specific. Sharpness of vision is blended with nurtured clarity, and beauty besides.

Bengt-Göran Johansson

Transmisión de algo valioso mediante imágenes

Con su indomable curiosidad interior, su enorme fuerza de voluntad y su frenesí expresivo, Yvonne nos guía hasta el maravilloso país de la poesía. Con sus imágenes, Yvonne Swahn quiere transmitir al observador algo valioso, una verdad que después que cada uno haya leído la imagen da forma a las sensaciones más profundas.

Antes de que la poesía se haga cargo, casi siempre la tela, el entrepaño o el papel han sido trabajados sin tregua, con lo que la presentación básica (el automatismo) ha sufrido un crudo tratamiento de pátina para ser trabajada luego hasta llegar a ser poesía sólida y legítima.

El proceso de su arte se asemeja al de un científico donde todos los medios que sirvan para crear la imagen están permitidos. A primera vista las imágenes pueden parecer monocromas, pero nada está más errado. Allí donde el pincel y la espátula son medios naturales para agregar colores, el pincel generalmente es reemplazado por las manos y la espátula es el lápiz – y ella se entrega. Las imágenes nos atraen física y sensualmente, nos llaman a una aventura, a descubrir, nos despierta esa necesidad.

Cuando ya estamos dentro de las imágenes, cuando paisajes imaginarios y reales están a nuestra disposición, es entonces cuando hacemos observaciones inesperadas con solamente dejarnos estimular a emprender esta aventura.

En este viaje interno y externo Yvonne Swahn mantiene su integridad, y nos ayuda generosamente a poner un título poético a la imagen – no para confundirnos. Para ella, la imagen y el título tienen la misma realidad. Su lucidez se mezcla con una agudeza cuidada y sobre esto la belleza.

Bengt-Göran Johansson

Publications

MUSEET där KONSTEN möter NATUREN
Dalslands Konstmuseum

PDF-fil, 2 sidor

Produktion: Dalslands konstmuseum
Texter: Anna-Stina Lindén Ivarsson
Grafisk form: Sara Lund, Reform
Tryck: Göteborgstryckeriet 2016

Zenit
Kulturtidningen i Väst

PDF-fil, 3 sidor

Skribent & Foto: Britt Nordberg
Vinter 2010 / Nummer 26

Reviews